Cách paraphrase hiệu quả nhất trong Writing task 2

0
570

Một trong những kỹ năng gây khó khăn nhất mà thí sinh thường xuyên phải thực hiện trong IELTS Writing chính là paraphrase thông tin mà đề bài cho trước (background information).

Vậy, những cách paraphrase hiệu quả rõ rệt nhất là gì?

3 cách Paraphrase trong Writing

Đề bài ví dụ:

Today it is possible for people to live, study, and work on the Internet without meeting directly.

Is this a positive or negative development?

Cách 1: Từ vựng/ cụm từ đồng nghĩa:

– On the Internet => online
– Meet => communicate, interact
– Today => these days
– Direct => face-to-face
– People => humans, mankind

Cách 2: Chuyển dạng từ: adj, V, N

– possible [adj] => possibility [n]
– direct [adj] => directly [adv]
– communicate / interact [v] => communication / interaction [n] /

Cách 3: Kết hợp 2 cách trên đồng thời thay đổi cấu trúc câu văn

– (Something is) possible [adj] => (Somebody is)capable of doing it => It is within somebody’s capability.
– Đưa các động từ live, study, work lên làm chủ ngữ => Living, studying, and working

Câu paraphrase 1:

These days, humans have the capability of living, studying, and working through online communication without face-to-face interactions.

(Ngày nay, con người có khả năng sống, học tập, và làm việc thông qua giao tiếp trực tuyến mà không cần tương tác mặt đối mặt.)

Câu paraphrase 2:

These days, living, studying, and working through online communication without face-to-face interactions is within mankind’s capability.

(Ngày nay, việc sống, học tập, và làm việc thông qua giao tiếp trực tuyến mà không cần tương tác mặt đối mặt thì nằm trong khả năng của loài người.)

Qua phần phân tích và 2 câu văn ví dụ trên, hi vọng các bạn đã hiểu rõ về các hướng tư duy paraphrasing trong IELTS Writing. Chúc các bạn ứng dụng thành công những phương pháp này trong bài viết của mình.

Xem thêm: Cấu trúc So that và cấu trúc Such that

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here